Nhân viên kế toán nội bộ

Cập nhật, kiểm tra và lập bảng danh mục chi phí và hợp đồng đầu ra – đầu vào. Trực tiếp làm việc, đối chiếu số lượng hàng hóa, chi phí với NCC, Bp Mua hàng. Quản lý việc xuất nhập vòng-vé-thẻ-voucher các loại cho Bộ phận liên quan.